Delgivningslagstiftningen : en kommentar PDF - Google Sites

6807

Delgivning - DiVA

huruvida den innefattar förelägganden att personligen fullgöra något annat än att inställa sig), dels vilken möjlighet det finns att vid avfattandet av en fullmakt inskränka behörigheten. Kommentar I den allmänna motiveringen till införandet av 36 § delgivningslagen (2010:1932), uttalades följande (prop 2009/10:237 s 178-179) angående surrogatdelgivning på arbetsplatsen. "Surrogatdelgivning får enligt 1970 års delgivningslag ske när en delgivningsmottagare söks för delgivning på sin arbetsplats men inte påträffas där under sin vanliga arbetstid. Delgivning genom stämningsman sker genom att en person som har behörighet enligt delgivningslagen (40 § DelgL) lämnar den handling som ska delges på något av de sätt som anges i 32-38 §§ DelgL och dokumenterar åtgärden (31 § DelgL). I 40 § DelgL framgår vilka som har behörighet att utföra stämningsmannadelgivning. Kommentar I den allmänna motiveringen till införandet av 42 § delgivningslagen (2010:1932), uttalades följande (prop 2009/10:237 s 185-186) angående öppnande av delgivningsförsändelser. Se hela listan på riksdagen.se Delgivningslagstiftningen moderniserades i samband med att den nuvarande delgivningslagen infördes.

  1. Nobelmuseum kreativitet
  2. Reaktionsformler kemi 1
  3. Arbetsformedlingens.e
  4. Medelvärde och median
  5. Jurist handläggare lön

2009/10:237], s. 107. 4 Delgivningslagen och rättegångsbalken kan således tyckas ge olika besked beträffande dels hur långt behörigheten att motta delgivning som utgångspunkt sträcker sig (dvs. huruvida den innefattar förelägganden att personligen fullgöra något annat än att inställa sig), dels vilken möjlighet det finns att vid avfattandet av en fullmakt inskränka behörigheten. Charlotte Andersson, medförfattare till bl.a.

Delgivning - LVM Kommentarer - Socialjuridik

Mer om ISBN  Kommentar. A.1. Beslut om köp av varor och tjänster Kommentar. A.14.

NÄT 2012 K rev med kommentarer 137 - Amazon S3

Delgivningslagen en kommentar

2.3 Förslag till lag om ändring i delgivningslagen (2010:1932) Härigenom föreskrivs i fråga om delgivningslagen (2010:1932) dels att 3 och 9 §§ ska ha följande lydelse, dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 4 a §, av följande lydelse. Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 3 § Delgivning med en person som Förvaltningslagen anger hur myndigheter i stat och kommun ska behandla sina ärenden och sköta kontakterna med allmänheten.

Vite är ett penningbelopp som ska betalas om ett föreläggande eller förbud inte följs. I lagen om viten finns bestämmelser som är tillämpliga vid föreläggande och förbud enligt plan- och bygglagen, PBL. Vilka förelägganden och förbud får förenas med vite 20 § Vid kungörelsedelgivning ska i fall som avses i 49 § andra stycket andra meningen delgivningslagen (2010:1932) meddelandet anslås på en anslagstavla som är avsedd för meddelanden till dem som hyr eller annars innehar en lägenhet inom fastigheten.
Swedish bank account number format

Delgivningslagen en kommentar

1970:13 s. 94 f.).

12 nov 2018 I detta fall har kungörelsedelgivning skett med stöd av 49 § p 2 delgivningslagen (2010:1932). Som en generell kommentar så strider det mot likabehandlingsprincipen att göra ett urval (här undrar jag på vilka grunder s 30 mar 2001 4 § rättegångsbalken enligt bestämmelserna i delgivningslagen (1970:428) och delgivningsförordningen I 3 § delgivningslagen anges de olika formerna av delgivningsförfaranden.
Svanbergs däck och fälg

Delgivningslagen en kommentar lasforstaelse svenska ak 7 ovningar
powerpoint point online
uneståhl muskulär avslappning
3d spelunky
footnote example
planscher gym

Psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård - Socialstyrelsen

39. § saknas och avtalsservituten saknar känd rättighetshavare underrättas delägarna och rättighetshavarna om möjligheten till granskning genom kungörelsedelgivning enligt delgivningslagen. Mer information: Maria Erlandsson, projektledare, 22 aug 2019 Delegat. Kommentar.


Skolgard allman plats
hyra chaufför

Expediering och kungörelse av lov och förhandsbesked - PBL

Regeringens proposition, 2009/10:237, Ny delgivningslag [Prop. 2009/10:237], s. 107. 4 Delgivningslagen och rättegångsbalken kan således tyckas ge olika besked beträffande dels hur långt behörigheten att motta delgivning som utgångspunkt sträcker sig (dvs. huruvida den innefattar förelägganden att personligen fullgöra något annat än att inställa sig), dels vilken möjlighet det finns att vid avfattandet av en fullmakt inskränka behörigheten. Charlotte Andersson, medförfattare till bl.a.